Risicoverklaring

De officiële taal van het bedrijf is Engels. Voor een meer volledige beschrijving van de activiteiten van de vennootschap kunt u terecht op de Engelse versie van de site. informatie die in andere talen dan het Engels is vertaald, is uitsluitend bedoeld ter informatie en heeft geen rechtskracht, de vennootschap is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in andere talen verstrekte informatie.

BEKENDMAKING VAN RISICO’S VOOR TRANSACTIES MET VREEMDE VALUTA EN DERIVATEN

Deze korte waarschuwing, als aanvulling op de Algemene Voorwaarden, is niet bedoeld om alle risico’s en andere belangrijke aspecten van transacties met vreemde valuta en derivaten te vermelden. Gezien de risico’s dient u geen transacties met voornoemde producten te verrichten indien u niet op de hoogte bent van de aard van de contracten die u aangaat, de juridische aspecten van dergelijke relaties in het kader van deze contracten, of de mate waarin u aan risico’s bent blootgesteld. Transacties met vreemde valuta en derivaten gaan gepaard met een hoog risico en zijn daarom voor velen niet geschikt. U moet grondig evalueren in hoeverre dergelijke transacties voor u geschikt zijn, rekening houdend met uw ervaring, doelstellingen, financiële middelen en andere belangrijke factoren.

  1. TRANSACTIES MET VREEMDE VALUTA EN DERIVATEN

1.1 Handelen met een hefboom betekent dat potentiële winsten worden vergroot; het betekent ook dat verliezen worden vergroot. Hoe lager de vereiste marge, hoe groter het risico van potentiële verliezen als de markt zich tegen u keert. Soms kan de vereiste marge slechts 0,5% bedragen. Wees u ervan bewust dat bij het handelen met marge uw verliezen groter kunnen zijn dan uw initiële betaling en dat het mogelijk is veel meer geld te verliezen dan u aanvankelijk had geïnvesteerd. Het bedrag van de initiële marge kan klein lijken in vergelijking met de waarde van de valutacontracten of derivaten, omdat daarin het “hefboomeffect” of “gearing”-effect wordt gebruikt tijdens de handel. Relatief onbeduidende marktbewegingen zullen een proportioneel toenemende invloed hebben op de door u gestorte of te storten bedragen. Deze omstandigheid kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel werken. Wanneer u uw positie ondersteunt, kunt u verliezen lijden ter hoogte van de initiële marge en eventuele aanvullende geldbedragen die bij de Vennootschap zijn gestort. Als de markt in de tegenovergestelde richting van uw positie begint te bewegen, en/of het bedrag van de vereiste marge stijgt, dan kan het Bedrijf u verplichten om dringend extra geldsommen te storten om de positie te ondersteunen. Als u niet voldoet aan de eis om extra geldbedragen te storten, kan dit leiden tot het sluiten van uw positie(s) door het Bedrijf, en bent u verantwoordelijk voor eventuele verliezen of gebrek aan middelen die daarmee verband houden.

1.2 Orders en strategieën die het risico beperken
Het plaatsen van bepaalde orders (bijvoorbeeld “stop-loss” orders, indien dit is toegestaan door de lokale wetgeving, of “stop-limit” orders), die het maximale verliesbedrag beperken, kan inefficiënt blijken te zijn als de marktsituatie de uitvoering van dergelijke orders onmogelijk maakt (bijvoorbeeld bij illiquiditeit van de markt). Strategieën die gebruik maken van combinaties van posities, bijvoorbeeld “spread” en “straddle”, zijn mogelijk niet minder risicovol dan strategieën die verband houden met gewone “long” en “short” posities.

  1. BIJKOMENDE RISICO’S EIGEN AAN TRANSACTIES MET VREEMDE VALUTA EN DERIVATEN

2.1 Voorwaarden voor het afsluiten van contracten
U dient bij uw makelaar gedetailleerde informatie in te winnen over de voorwaarden voor het aangaan van contracten en de eventuele verplichtingen die daaraan verbonden zijn (bijvoorbeeld over de omstandigheden waarin u de verplichting kunt oplopen om in het kader van een futurescontract een actief uit te voeren of te ontvangen, of, in het geval van een optie, informatie over de vervaldata en de tijdsbeperkingen voor het uitvoeren van opties). Onder bepaalde omstandigheden kan een beurs of clearinghouse de vereisten van niet-afgewikkelde contracten (met inbegrip van de uitoefenprijs) wijzigen, om veranderingen in de markt van de respectieve activa weer te geven.

2.2 Opschorting of beperking van de handel. Prijscorrelatie
Bepaalde marktsituaties (bijvoorbeeld illiquiditeit) en/of de werkingsregels van sommige markten (bijvoorbeeld opschorting van de handel met betrekking tot contracten of maanden van contracten, als gevolg van een overschrijding van de grenzen van de prijsveranderingen) kunnen het risico van opgelopen verliezen vergroten, aangezien het uitvoeren van transacties of squaring/netting van posities moeilijk of onmogelijk wordt. De verliezen kunnen toenemen als u opties verkoopt. Er bestaat niet altijd een goed gefundeerde koppeling tussen de prijzen van het actief en het derivaat. Het ontbreken van een referentieprijs voor een actief kan een schatting van de “reële waarde” bemoeilijken.

2.3 Gedeponeerde gelden en bezittingen
U dient zich vertrouwd te maken met beschermingsinstrumenten, binnen de grenzen van het door u in de vorm van contanten of andere activa gedeponeerde effect, wanneer u een verrichting uitvoert in binnen- of buitenland, met name wanneer insolventie of faillissement van een handelsonderneming een probleem zou kunnen vormen. De mate waarin u uw contanten of andere activa kunt retourneren wordt geregeld door de wetgeving en de normen van het land waar de tegenpartij haar activiteiten uitvoert.

2.4 Provisies en andere kosten
Voordat u deelneemt aan een transactie dient u duidelijke informatie te verkrijgen over alle provisies, vergoedingen en andere kosten die door u moeten worden betaald. Deze kosten zijn van invloed op uw netto financieel resultaat (winst of verlies).

2.5 Transacties in andere rechtsgebieden
Het uitvoeren van transacties op markten in andere rechtsgebieden, met inbegrip van markten die formeel verbonden zijn met uw interne markt, kan voor u extra risico’s met zich meebrengen. De regulering van voornoemde markten kan verschillen van de uwe wat betreft de mate van beleggersbescherming (inclusief een lagere mate van bescherming). Uw lokale regelgevende instantie is niet in staat de verplichte naleving te garanderen van de regels die zijn vastgesteld door regelgevende instanties of markten in andere rechtsgebieden waar u transacties uitvoert.

2.6 Valutarisico’s
Winsten en verliezen van transacties met contracten die luiden in een vreemde valuta die verschilt van de valuta van uw rekening, worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen bij de omrekening van de contractvaluta naar de rekeningvaluta.

2.7 Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico beïnvloedt uw vermogen om te handelen. Het is het risico dat uw CFD of actief niet kan worden verhandeld op het moment dat u wilt handelen (om een verlies te voorkomen, of om winst te maken). Bovendien wordt de marge die u moet aanhouden als deposito bij de CFD-aanbieder dagelijks herberekend overeenkomstig de veranderingen in de waarde van de onderliggende activa van de CFD’s die u aanhoudt. Als deze herberekening (herwaardering) leidt tot een waardevermindering ten opzichte van de waardering van de vorige dag, moet u onmiddellijk contanten betalen aan de CFD-aanbieder om de marginpositie te herstellen en het verlies te dekken. Als u de betaling niet kunt doen, kan de CFD-aanbieder uw positie sluiten, of u het daar nu mee eens bent of niet. U zult het verlies moeten dragen, zelfs als de koers van de onderliggende waarde vervolgens herstelt. Er zijn CFD-aanbieders die al uw CFD-posities liquideren als u niet over de vereiste marge beschikt, zelfs als een van die posities op dat moment voor u winstgevend is. Om uw positie open te houden, moet u de CFD-aanbieder mogelijk toestaan om naar eigen goeddunken extra betalingen te verrichten (gewoonlijk van uw creditcard) wanneer dat nodig is om aan de relevante margin calls te voldoen. In een snel bewegende, volatiele markt kunt u zo gemakkelijk een hoge creditcardrekening oplopen.

2.8 “Stop loss”-limieten

Om verliezen te beperken bieden veel CFD-aanbieders u de mogelijkheid om ‘stop loss’-limieten te kiezen. Hierdoor wordt uw positie automatisch gesloten wanneer deze een door u gekozen prijslimiet bereikt. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin een ‘stop loss’-limiet niet effectief is, bijvoorbeeld bij snelle koersbewegingen of sluiting van de markt. Stop loss-limieten kunnen u niet altijd tegen verliezen beschermen.

2.9 Uitvoeringsrisico

Het uitvoeringsrisico houdt verband met het feit dat transacties mogelijk niet onmiddellijk plaatsvinden. Er kan bijvoorbeeld een tijdsverschil zijn tussen het moment waarop u uw order plaatst en het moment waarop deze wordt uitgevoerd. In deze periode kan de markt zich tegen u keren. Dat wil zeggen dat uw order niet wordt uitgevoerd tegen de prijs die u verwachtte. Bij sommige CFD-aanbieders kunt u zelfs handelen als de markt gesloten is. Wees u ervan bewust dat de prijzen voor deze transacties sterk kunnen verschillen van de slotkoers van de onderliggende waarde. In veel gevallen kan de spread groter zijn dan wanneer de markt open is.

2.10 Tegenpartijrisico

Tegenpartijrisico is het risico dat de aanbieder die de CFD uitgeeft (d.w.z. uw tegenpartij) in gebreke blijft en niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Als uw geld niet goed is gescheiden van het geld van de CFD-aanbieder en de CFD-aanbieder in financiële problemen komt, bestaat het risico dat u het geld dat u toekomt niet terugkrijgt.

2.11 Handelssystemen
De meeste gebruikelijke “voice” en elektronische handelssystemen maken gebruik van computerapparatuur voor het routeren van orders, het balanceren van transacties en het registreren en clearen van transacties. Net als andere elektronische apparaten en systemen zijn deze onderhevig aan tijdelijke storingen en gebrekkige werking. Uw kansen op vergoeding van bepaalde verliezen kunnen afhangen van de aansprakelijkheidslimieten die zijn vastgesteld door de leverancier van de handelssystemen, markten, clearinghouses en/of handelsondernemingen. Deze limieten kunnen variëren; het is noodzakelijk dat u hierover gedetailleerde informatie inwint bij uw makelaar.

2.12 Elektronische handel
De handel die via een elektronisch communicatienetwerk wordt uitgevoerd, kan niet alleen verschillen van de handel op een gewone “open markt”, maar ook van de handel waarbij andere elektronische handelssystemen worden gebruikt. Indien u transacties uitvoert via een Elektronisch Communicatienetwerk, draagt u de risico’s die eigen zijn aan dat systeem, met inbegrip van het risico van een storing in de werking van de hardware of software. Een storing in het systeem kan leiden tot het volgende: Uw order wordt mogelijk niet volgens de instructies uitgevoerd; een order wordt mogelijk helemaal niet uitgevoerd; het kan onmogelijk zijn om voortdurend informatie over uw posities te ontvangen, of om aan de marginvereisten te voldoen.

2.13 Over-the-counter transacties
In een aantal rechtsgebieden mogen ondernemingen over-the-counter transacties uitvoeren. Uw makelaar kan optreden als tegenpartij voor dergelijke transacties. Het bijzondere aan deze transacties is dat het ingewikkeld of onmogelijk is om posities te sluiten, waarden te schatten of de reële prijs of het risico te bepalen. Om bovengenoemde redenen kunnen aan deze transacties verhoogde risico’s verbonden zijn. De regelgeving voor over-the-counter transacties kan minder streng zijn of in een bijzondere reguleringswijze voorzien. U dient vertrouwd te raken met de regels en risico’s die daaraan verbonden zijn, voordat u dergelijke transacties uitvoert.