Privacybeleid

De officiële taal van het bedrijf is Engels. Voor een meer volledige beschrijving van de activiteiten van het bedrijf kun je de Engelse versie van de site bezoeken. informatie die in andere talen dan het Engels is vertaald, is alleen ter informatie en heeft geen rechtskracht, het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in andere talen.

Universe Trading LLC respecteert ieders recht op privacy. We waarderen onze relatie met jou, en we zijn er trots op dat we loyaliteit en respect met elke individuele klant behouden door je veiligheid te bieden. De bepalingen van deze mededeling gelden zowel voor voormalige klanten als voor onze huidige klanten. We vragen je vriendelijk de volgende informatie te lezen.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van het pakket openbare documenten, op grond waarvan de Universe Trading LLC officieel vertegenwoordigd door haar Gelieerde Partners (hierna de Vennootschap genoemd), verschillende diensten (waaronder diensten van financiële en informatieve aard, enz.) aan haar Cliënten verleent.

1.2. Door te kiezen voor de diensten van de Vennootschap gaat de Cliënt volledig akkoord met alle voorwaarden van de openbare documenten. Hetzelfde geldt voor de interacties tussen de Cliënt en de Vennootschap, waarbij handels- en beleggingsverrichtingen worden uitgevoerd, diverse informatiematerialen worden gebruikt, betalingen en overschrijvingen worden geregeld, enz. Indien de cliënt het niet eens is met enige voorwaarde van het pakket openbare documenten, dient hij alle interactie met de vennootschap te staken. Indien de Klant de voorwaarden van dit Privacybeleid om welke reden dan ook onaanvaardbaar acht, dient hij/zij alle interactie met de Vennootschap te staken, met inbegrip van het beëindigen van alle financiële verrichtingen die met bemiddeling van de Vennootschap worden uitgevoerd.

1.3. Dit Privacybeleid verklaart een van de belangrijkste principes die de Vennootschap volgt bij het verlenen van de diensten aan haar Klanten. De Vennootschap respecteert het recht op privacy van elk individu en elke juridische eenheid, ongeacht of zij al dan niet Cliënten van de Vennootschap zijn, evenals van degenen die alleen maar van plan zijn om met de Vennootschap in contact te treden. De voorwaarden van dit Privacybeleid zijn gelijkelijk van toepassing op voormalige, huidige en toekomstige Klanten van het Bedrijf. Een van de belangrijkste prioriteiten van de Onderneming is de relatie tussen de Onderneming en haar Klanten. De Vennootschap handhaaft loyaliteit en respect voor elke Klant afzonderlijk, en gunt elke Klant perfecte veiligheid en vertrouwelijkheid.

1.4. In dit Privacybeleid worden de volgende basistermen en definities gebruikt:

1.4.1 Privacy (vertrouwelijke informatie) is een wettelijk recht van een individu of een juridische eenheid op niet-openbaarmaking van privé of persoonlijke informatie (gegevens) of van informatie die commercieel geclassificeerd is. In de relatie tussen de Vennootschap en de Klant betekent privacy de verbintenis van de Vennootschap om de door de Vennootschap verkregen informatie over de Klant bij het verlenen van diensten aan de Klant te beschermen en niet openbaar te maken.

1.4.2 Persoonlijke (privé) informatie van de cliënt – informatie die de cliënt kenmerkt, identificeert of verifieert of bepaalde details van zijn persoonlijkheid, financiële omstandigheden en voorkeuren onthult. Een meer gedetailleerde definitie van deze term is te vinden in de tekst van dit Privacybeleid. Privacybeleid is een complex van maatregelen, procedures en handelingen die het verzamelen van volledige, nauwkeurige en authentieke informatie over de Cliënt, en het veiligstellen van deze informatie, alsmede de uitwisseling van deze informatie met overheids(regelgevende) instanties overeenkomstig de bestaande wetgeving, en de voorwaarden van het onderhavige Privacybeleid waarborgen.

 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE

2.1. Wanneer de cliënt een live- of demorekening bij de vennootschap aanvraagt of aanhoudt, verzamelt de vennootschap persoonlijke informatie over de cliënt voor zakelijke doeleinden, zoals het evalueren van de financiële behoeften van de cliënt, het verwerken van de verzoeken en deals van de cliënt, het informeren van de cliënt over producten en diensten die voor hem/haar van belang kunnen zijn, en het leveren van een effectieve en kwalitatief goede dienstverlening aan de cliënt. Dergelijke informatie kan van de volgende soorten zijn:

2.1.1. Registratie-informatie – informatie die door de Cliënt op aanvraagformulieren en andere documenten (inclusief elektronische documenten) wordt verstrekt. Dit omvat: voornaam, achternaam, patroniem, contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mail, enz.), geboortedatum, beroep, vermogen en inkomen.

2.1.2. Transactiegegevens – informatie over transacties tussen de Klant en de Vennootschap, of tussen de Klant en de Gelieerde Partners van de Vennootschap, alsmede informatie over communicatie (eenzijdig of bilateraal) tussen de Klant en de Vennootschap. Voorbeelden hiervan zijn onder meer rekeningsaldi van de cliënt, handels(beleggings)activiteiten, vragen van de cliënt en antwoorden van de vennootschap, met inbegrip van teksten van de mails of logbestanden in gebruikte berichtensystemen. In dit Privacybeleid verwijst de term “Gelieerde Partners van de Onderneming” naar de organisaties die eigendom zijn van of geleid worden door de Onderneming, evenals organisaties die een deel van de eigendommen van de Onderneming bezitten.

2.1.3. Verificatie-informatie – informatie die nodig is om de identiteit van de Klant te verifiëren, zoals een paspoort of rijbewijs (of statuten indien de Klant een juridische eenheid is). Voorbeelden zijn ook informatie die de Vennootschap ontvangt uit openbare registers, zoals uitleenbureaus, informatiebureaus en adresbureaus of van andere entiteiten die niet aan de Vennootschap verbonden zijn. Het anti-witwasbeleid vereist dat de Vennootschap informatie verzamelt en de nodige maatregelen neemt om transformatie en legalisatie (witwassen) van geld verkregen uit illegale activiteiten te voorkomen. In bepaalde gevallen heeft het Bedrijf het recht om een document te eisen waarin de bronnen van het geld bekend worden gemaakt.

2.1.4. Informatie over abonnementen – informatie zoals signalen, alerts, nieuwscategorie en prijsabonnementen.

2.2. De Vennootschap verzamelt noch bewaart krediet-/debetkaartgegevens van een klant in haar database.

2.3. Het bovenstaande is niet inclusief. De Vennootschap behoudt zich het recht voor andere informatie van de Klant te verlangen in het geval dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de voorschriften van bestaande wetgeving.

 1. OVER “COOKIES”

3.1. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een webserver (site) gebruikt om zijn bezoekers te volgen. De Onderneming kan cookies op computers van klanten plaatsen en openen, om te beoordelen welke advertenties en promoties gebruikers naar de website van de Onderneming trekken. Het bedrijf (of een van zijn afdelingen) kan cookies gebruiken om de belangstelling van de klant voor producten en diensten van het bedrijf te evalueren en om de activiteiten van de klant op zijn webserver (site) te volgen. De door het Bedrijf verzamelde en met zijn Gelieerde Partners gedeelde informatie is anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar.

 1. BEVEILIGINGSTECHNOLOGIEËN

4.1. De Onderneming gebruikt Secure Socket Layer (SSL) encryptietechnologie om bepaalde informatie die door haar Klanten wordt verstrekt te beschermen. Deze technologie beschermt de Klant tegen het onderscheppen van zijn/haar informatie door anderen dan het Bedrijf terwijl deze wordt verzonden. Het Bedrijf werkt hard om ervoor te zorgen dat zijn webservers (sites) veilig zijn en voldoen aan de normen van de bedrijfstak. Het Bedrijf gebruikt ook andere beveiligingen zoals firewalls, authenticatiesystemen (bijv. wachtwoorden en persoonlijke identificatienummers) en toegangscontrolemechanismen om onbevoegde toegang tot systemen en gegevens te controleren.

4.2. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht technologieën en methoden voor gegevensbescherming te kiezen en op dit gebied samen te werken met contractanten die het Bedrijf betrouwbaar lijken.

4.3. In overeenstemming met de aanbevelingen van de Payment Card Industry Security Standards Council worden kaartgegevens van klanten beschermd met behulp van Transport Layer encryption – TLS 1.2 en applicatielaag met algoritme AES en sleutellengte 256 bit.

 1. DELEN VAN INFORMATIE MET DE AANGESLOTEN PARTNERS VAN HET BEDRIJF

5.1. Het Bedrijf kan de hierboven beschreven persoonsgegevens van de Klant delen met zijn gelieerde partners voor zakelijke doeleinden, zoals het onderhouden van de rekeningen van de Klant en het informeren over nieuwe producten en diensten, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5.2. De aangesloten partners hebben toegang tot de privégegevens van de Cliënt op verzoek van de Onderneming en met de verplichte goedkeuring van de individuele Cliënt. Elke toegang tot persoonlijke informatie van Cliënten door de aangesloten partner wordt vastgelegd in een logboek, dat door de Cliënt kan worden ingezien. Dit logboek bevat: tijdstip, de naam van een partner en het soort informatie dat wordt opgevraagd.

 1. DELEN VAN INFORMATIE MET DERDEN

6.1. Het Bedrijf maakt de persoonsgegevens van de Cliënt niet bekend aan derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Openbaarmaking aan derden kan inhouden dat dergelijke informatie wordt gedeeld met niet-gelieerde partners van de onderneming die technische ondersteuningsdiensten verlenen voor accounts van cliënten of transacties van cliënten met de onderneming faciliteren, met inbegrip van degenen die de onderneming professioneel, juridisch of boekhoudkundig advies geven. Niet-geaffilieerde Partners die het Bedrijf helpen bij het verlenen van diensten aan de Cliënten zijn verplicht de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bewaren voor zover zij deze ontvangen, en deze persoonlijke informatie alleen te gebruiken in het kader van het verlenen van dergelijke diensten, en alleen voor de doeleinden die het Bedrijf voorschrijft.

6.2. De Vennootschap kan de persoonsgegevens van de Cliënt ook aan derden verstrekken om opdrachten van de Cliënt uit te voeren of op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt. De Vennootschap deelt haar Cliënten tevens mee dat zij de Persoonsgegevens van de Cliënt in geen geval zal verkopen, tussentijds tegen vergoeding ter beschikking stellen, verdelen of verspreiden.

 1. WETTELIJKE BEKENDMAKING

7.1. Onder beperkte omstandigheden kan de Vennootschap persoonsgegevens van de Cliënt aan derden bekendmaken zoals toegestaan door, of om te voldoen aan, toepasselijke wet- en regelgeving. Het Bedrijf kan persoonlijke informatie openbaar maken om samen te werken met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties om te voldoen aan dagvaardingen of andere officiële verzoeken, en indien nodig om de rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen.

7.2. Behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid, zal het Bedrijf de persoonlijke informatie van de Klant niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het Bedrijf beschrijft hoe deze informatie zal worden gebruikt op het moment dat de Klant deze bekendmaakt, of als het Bedrijf de uitdrukkelijke toestemming van de Klant verkrijgt.

De Onderneming heeft het recht om de persoonsgegevens van de Klant te gebruiken in andere gevallen dan beschreven in dit Privacybeleid indien dit duidelijk wordt vermeld op het moment dat de informatie door de Klant wordt bekendgemaakt of wanneer de Onderneming de uitdrukkelijke toestemming van de Klant ontvangt.

 1. OPT OUT

8.1. De Klant kan weigeren Persoonsgegevens te verstrekken die de Onderneming kan opvragen. Indien hij dit niet doet, kan dit er echter toe leiden dat de vennootschap geen rekening kan openen of aanhouden of geen andere diensten aan de cliënt kan verlenen.

Hoewel de Onderneming alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de diensten, die aan haar Cliënten worden verleend, gebaseerd zijn op nauwkeurige, volledige en actuele informatie over hen, kan de Cliënt in dit opzicht aanzienlijk helpen door de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in zijn/haar persoonlijke informatie.

8.2. Indien de Klant niet wenst dat zijn/haar Persoonsgegevens aan derden worden bekendgemaakt zoals beschreven in dit Privacybeleid, dient hij/zij contact op te nemen met de Onderneming via een specifiek contactformulier.

 1. WIJZIGINGEN

9.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Dit kan met name plaatsvinden in gevallen die niet direct of indirect in de huidige uitgave van het Privacybeleid zijn beschreven, of als er een regel of wet voorbij komt die een dergelijke wijziging of aanvulling vereist.

9.2. Wijzigingsprocedure:

9.2.1 Indien wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht, zal de Vennootschap de Klanten hiervan op de hoogte stellen door het plaatsen van een relevante kennisgeving op de officiële website van de Vennootschap en het verzenden van een relevant bericht via het interne mailsysteem.

9.2.2 Het plaatsen van de desbetreffende kennisgeving op de website van het Bedrijf en het verzenden van berichten via de interne post worden beschouwd als een adequate kennisgeving van de wijzigingen aan de Cliënt, ongeacht of de Cliënt een overeenkomstige tekst leest en begrijpt of deze negeert.

9.2.3 Het gewijzigde document wordt van kracht na 5 (vijf) volle astronomische dagen (120 uur) na publicatie van de kennisgeving op de Bedrijfswebsite, vóór deze tijd heeft de kennisgeving slechts een informatief karakter.

9.2.4 Het gewijzigde document is onmiddellijk van toepassing op alle rekeningen die na de publicatie ervan zijn geregistreerd (ongeacht andere eerder geregistreerde rekeningen die de houder ervan kan bezitten). Het gewijzigde document is van toepassing op handelsrekeningen die vóór de datum van inwerkingtreding van het betreffende document zijn geregistreerd.

9.2.5 In het geval dat een wetsregel wordt ingevoerd, die een overeenkomstige wijziging en/of aanvulling van dit Privacybeleid vereist, dan wordt de wetsregel onmiddellijk na de ingangsdatum van de desbetreffende wetsregel toegepast, ongeacht of de vereiste wijziging is aangebracht of niet. Regels van het huidige Privacybeleid die in strijd zijn met de nieuw ingevoerde regel of wet worden ongeldig zodra de overeenkomstige wijzigingen van het voornoemde document van kracht worden.

 1. AANVAARDING VAN MEDEDELINGSVOORWAARDEN DOOR DE KLANT

10.1. Als Klant van de Vennootschap, en actief gebruik makend van haar diensten (waaronder makelaarsdiensten en informatiediensten), software en/of hardware die het uitvoeren van professionele activiteiten op de financiële markten mogelijk maken, accepteer ik het in deze Kennisgeving beschreven Privacybeleid.

10.2. Ik ga akkoord met alle bepalingen (clausules, paragrafen) van alle documenten die door de Onderneming openbaar zijn gemaakt gedurende de periode van gebruik van enige diensten van de Onderneming, en in geval van onenigheid zal ik het gebruik van de diensten van de Onderneming onmiddellijk staken.

 1. CONTACTGEGEVENS
  Als je contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
  Functionaris voor gegevensbescherming

Universe Trading LLC
First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building
James Street, Kingstown
St. Vincent en de Grenadines

Tel: +1 784 485 6124
Fax: +1 784 485 6124

E-mail: info@trustyouruniverse.org